Klauzula informacyjna dla Klienta Centrum Psychoterapii Tu i Teraz S.C.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Psychoterapii Tu i Teraz S.C., prowadzące działalność gospodarczą przy ulicy Orlej 13 lok.8 w Łodzi, tel.669787876, 504965330, adres e-mail:
  Kontakt do inspektora ochrony danych : 669787876-Aleksandra Piotrkowicz, 504965330- Maja Kubiak-Przybyłek
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wykonania czynności działalności, na podstawie art. 6 ust. 1 b) i c) d) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i przepisów Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162) i Ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1026), także w celu wykonania obowiązków związanych z prowadzeniem i obsługą spotkań psychoterapeutycznych, wynikających z odrębnych przepisów; Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym przeprowadzenia psychoterapii; Odmowa przekazania tych informacji psychoterapeucie uniemożliwia przeprowadzenie działań w zakresie obsługi i przeprowadzenia psychoterapii. Zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub wycofanie zgody na przetwarzanie danych skutkować będzie odmową dokonania jakichkolwiek czynności i sprzeciw taki może być zgłoszony przed dokonaniem tej czynności. Po jej dokonaniu zgłoszenie sprzeciwu/wycofania nie mają wpływu na zgromadzone i zarejestrowane na potrzeby prowadzenia działalności i umowy dane osobowe.
 3. Dane osobowe przekazywane są po dokonaniu czynności, odbiorcom określonym
   w odrębnych ustawach w zakresie realizacji obowiązków prawnych; dane te nie są przekazywane do państw trzecich.
 4. Dane osobowe przechowywane są przez okres 5 lat od ich dokonania, w związku z którą firma otrzymała  te dane.
 5. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do tych danych, może również żądać ich sprostowania, uaktualnienia lub usunięcia.
 6. Wszelkie pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące Polityki prywatności lub sposobu przetwarzania danych osobowych, jak również skargi dotyczące tych kwestii powinny zostać przesłane na adres mailowy: .
 7. Osoby, których dane osobowe przetwarzamy, mają również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.