Elżbieta Nowakowska


Psychoterapeuta

Jestem psychoterapeutą w trakcie szkolenia w Studium Psychoterapii prowadzonym przez Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Szkolenie to przygotowuje do pracy w nurcie psychodynamicznym. Posiada rekomendację Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP) i atest Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Pracuję z osobami dorosłymi, doświadczającymi kryzysu w życiu osobistym lub zawodowym, obniżonego nastroju i zaburzeń afektywnych, zwłaszcza depresji. Pomagam również osobom borykającym się ze stanami lękowymi, przeżywającym żałobę, będącym ofiarami przemocy, jak również z zaburzeniami osobowości i trudnościami w sferze emocjonalnej i relacyjnej, które utrudniają czerpanie satysfakcji z życia.

Uczestniczę w zaawansowanym szkoleniu w Szkole Psychoterapii Par i Rodzin przy Laboratorium Psychoedukacji. Pracuję z parami i rodzinami, pomagam im przezwyciężyć trudności w relacjach. W moim gabinecie bezpiecznie mogą czuć się osoby i pary
LBGTQIA+ oraz niebinarne.

Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji u superwizorów certyfikowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Doświadczenie kliniczne zdobyłam w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. Wł. Biegańskiego w Łodzi, na oddziale ogólnopsychiatrycznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy, w Stowarzyszeniu dla Osób w Kryzysie Psychicznym i Ich Rodzin i Przyjaciół „Pomost” w Łodzi oraz w łódzkim ośrodku Fundacji „Praesterno”.

W kontakcie z drugą osobą ważne jest dla mnie stworzenie empatycznej przestrzeni, tak by w atmosferze zrozumienia dogłębnie rozpoznać potrzeby i źródła cierpienia pacjenta. Kieruję się zasadami etyki oraz życzliwością. Dbam o indywidualne podejście i o zapewnienie optymalnych warunków do tworzenia pożądanej przez pacjenta zmiany, by mógł w perspektywie czasu odczuć emocjonalne wzmocnienie i realną poprawę jakości życia.

ENG

I am a psychotherapist in training at the Study of Psychotherapy run by the Laboratory of Psychoeducation (Laboratorium Psychoedukacji) in Warsaw. This training prepares me to work within the psychodynamic approach. It is recommended by the Psychotherapy Section of the Polish Psychological Association (PTP) and certified by the Polish Psychiatric Association.

I work with adults experiencing a crisis in their personal or professional life, low mood and affective disorders, especially depression. I also help people struggling with anxiety, bereavement, being a victim of violence, as well as those with personality disorders and emotional and relational difficulties that make it hard to enjoy life.

I am attending advanced training at the School of Psychotherapy for Couples and Families at the Laboratory of Psychoeducation. I work with couples and families, helping them to overcome relationship difficulties. LBGTQIA+ along with non-binary individuals and couples can feel safe in my practice. I regularly submit my work for supervision by supervisors certified by the Polish Psychological Association.

I gained clinical experience in the Wł. Biegański Provincial Specialist Hospital in Łódź, at the general psychiatric ward of the Provincial Specialist Hospital in Legnica, for the „Pomost” association for people in mental crisis and their families and friends in Łódź and the „Praesterno” foundation centre in Łódź as well.

When interacting with another person, it is important for me to create an empathic space so that, in an atmosphere of understanding, the needs and sources of the patient’s suffering are thoroughly explored. I am guided by ethical principles and kindness. I am committed to an individual approach and to providing the optimum conditions for creating the change desired by the patient, so that they can experience emotional empowerment and a real improvement in their quality of life in the long term.

Umów wizytę