Natalia Schiller-Jarocka


Psycholog - psychoterapeuta

Jestem psycholożką, psychoterapeutką w trakcie szkolenia oraz certyfikowaną trenerką TUS.

Ukończyłam studia psychologiczne o specjalności psychologia zdrowia i kliniczna na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Aktualnie szkolę się w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie jako uczestniczka całościowego kursu psychoterapii rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Psychiatryczne. Regularnie podnoszę swoje kompetencje dzięki uczestnictwu w różnorodnych szkoleniach z zakresu profesjonalnej pomocy psychologicznej. Dbając o zachowanie wysokiej jakości pracy, odbyłam własną psychoterapię, a swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Przedszkolu Miejskim nr 56 w Łodzi, Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży Fundacji „Praesterno”, Centrum Leczenia Uzależnień Fundacji „Uwolnienie” oraz Szkole Podstawowej nr 64 w Łodzi, gdzie zapewniałam pomoc i wsparcie osobom w różnym wieku.

Prowadzę psychoterapię w nurcie systemowym z elementami podejścia psychodynamicznego. Pracuję z dziećmi, młodzieżą oraz z całym systemem rodzinnym, wspierając dzieci w jak najefektywniejszym wypełnianiu przez nie zadań rozwojowych oraz wspomagając rodziny w przezwyciężaniu kryzysów. Zapraszam do siebie także osoby dorosłe oraz pary, które chciałyby ujrzeć doświadczane przez siebie „tu i teraz” trudności w szerszej perspektywie.

W swojej pracy kieruję się zasadami szacunku i pokory wobec indywidualnego doświadczenia klienta, niezależnie od tego, w jakim momencie życia się on znajduje. W terapii zawsze staram się być o krok w tyle za osobą, z którą przychodzi mi spotkać się w gabinecie, w myśl zasady, że każdy człowiek jest ekspertem od własnego życia. Każdy zgłaszany problem staram się rozpatrywać w szerokim kontekście, dążąc do tego, by zmniejszyć ciężar doświadczanej trudności i wzmocnić mocne strony klienta na drodze do jej przezwyciężenia.

ENG

I am a psychologist, psychotherapist in training and a certified social skills training trainer.

I graduated from the Faculty of Education Sciences at the University of Łódź with a master’s degree in psychology (specializing in clinical health psychology). Currently, I am a student of the four-year complete psychotherapy course at the Centre for Systemic Training (Ośrodek Szkoleń Systemowych) in Cracow. The course is recommended both by the Polish Psychological Association and the Polish Psychiatric Association. I regularly improve my professional skills by participating in various trainings in the field of psychological assistance. In order to maintain high quality of my work, I underwent my own psychotherapy. My work is also subject to regular supervision.

I gained my professional experience in the Municipal Kindergarten No. 56 in Łódź, the Community Sociotherapy Centre for Children and Youth at the „Praesterno” Foundation, the Addiction Treatment Centre at the „Uwolnienie” Foundation and Primary School No. 64 in Łódź, where I provided help and support to people of all ages.

I conduct systemic therapy with elements of psychodynamic approach. I work with children, youth and entire family systems. I support children so that they could fulfill their developmental tasks in the most effective way and help families overcome crises they face. I work also with adults and couples helping them put difficulties that they experience in a broader perspective.

In my work, I am guided by the principles of respect and humility towards the individual experience of a client, regardless of their age. In therapy, I always try to be one step behind the person I meet in the office, according to the principle that every person is an expert in terms of their own life. I try to consider each problem clients face in a broader context, striving to reduce the burden of the difficulty they experience and support the clients’ strengths on the way to overcoming it.

Umów wizytę